Polityka prywatności

Koszyk

Twój koszyk jest pusty!

Newsletter

Polityka prywatności

STRONA MA WYŁACZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE FUNKCJONUJE JAKO SKLEP INTERNETOWY.

RODO:

BIO-HYDRET świadczy usługi z zakresu doradztwa, sprzedaży, montażu i serwisu przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników bezodpływowych oraz prac związanych z profilem działalności oparte na wiedzy i doświadczeniu.

Każdy klient obsługiwany przez naszą firmę może mieć pewność , że jego dane osobowe przetwarzane są w bezpieczny sposób.

Dlatego też działając na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.EE.L Nr.119 str.1 zwanej dalej RODO, informuję o przysługujących Pani/Panu prawach na gruncie przepisów ochrony danych osobowych.Rozporządzenie będzie stosowane we wszystkich krajach członkowskich od 25 maja 2018r.

W związku z wchodzącym w życie w/w rozporządzeniem pragnąc dopełnic obowiązku informacyjnego zgodnie z art.13 ust.1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(RODO), informuję iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIOHYDRET Andrzej Kałużny z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy ul.Nowokaliskiej 22 NIP:947-149-93-11.

2.Pani /Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przedstawienia kosztorysów, sporządzenia umów i ich realizacji oraz wystawiania dokumentów księgowych.

3.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy administratora zleceniodawcy świadczący na rzecz administratora usługi księgowe i prawne, Poczta Polska.

4.Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

5.Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji umów oraz są na czas niezbędny ze względów prawnych.

6.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7.Jeśli uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO , przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do oraganu nadzorczego.

8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przedstawienia oferty, zawarcia umowy. Przy czym jest niezbędne do ralizacji umów i zamówień.

9.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany , w tym również w formie profilowania.

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. 

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego eko-sklep jest firma F.H.U. BIO-HYDRET Andrzej Kałużny z siedzibą w 95-070 Aleksandrów Łódzki przy ul.Nowokaliskiej 22 zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym.

2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:

2. Zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto).

3. Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. 

5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

3. COOKIES

 

1.Używamy plików Cookies (ciasteczka) w celu dostosowania i optymalizacji korzystania z serwisu oraz tworzenia statystyk .Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych danych o użytkownikach serwisu. Użytkownik może wyłączyć ciasteczka w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki..

2. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

3. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

 

 

 

FHU BIO-HYDRET wszystkie prawa zastrzeżone